Save wetland together ACC04P03

Zachráňme spolu mokrade

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt Save wetland together – Zachráňme spolu mokrade získal grant z Nórska v sume 887 140€. Projekt bol spolufinancovaný v sume 133 000€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je revitalizácia a záchrana 4 ohrozených mokradí v Štiavnickom a kremnickom pohorí a pridružené aktivity na zlepšenie povedomia verejnosti o klimatickej zmene.

O PROJEKTE:

Voda pre klímu – environmentálne technológie o.z. sa v roku 2021 úspešne uchádzalo o grant z programu EEHS, Nórskych grantov a získalo financovanie na projekt Save wetland together – Zachráňme spolu mokrade.

Prečo spoločne? Lebo sme presvedčení, že len v súčinnosti rôznych inštitúcií a širokej verejnosti je možné na základe lokálnych aktivít pozitívne ovplyvniť globálny jav, ako je klimatická zmena. Preto sme vytvorili tím z rôznych oblastí spoločnosti: Voda pre klímu – environmentálne technológie o.z. – tretí sektor a verejnosť, Štátna ochrana prírody SR –profesionálna ochranárska organizácia, Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – organizácia pre výchovu a vzdelávanie mládeže, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – zástupcovia vedy a výskumu, Norwegian University of Life Science z Nórska – prepojenie na medzinárodnú úroveň projektu.

Prečo Mokrade? Pretože našou prioritou je voda v prírode a jej ozdravný účinok na prírodné a životné prostredie. Voda nás zaujíma ako médium, ktoré je schopné zabezpečiť ochladenie mikroklímy. Je podmienkou zvýšenia biodiverzity. Mokrade sú jedným z hlavných faktorov spomínaných procesov a v súčasnej dobe sú silne ohrozené vysychaním, ale aj činnosťou človeka.
Naším cieľom je preto v prvom rade zastaviť degradáciu štyroch konkrétnych lokalít s mokraďami v krásnom prostredí Kremnického a Štiavnického pohoria a to: Bartošova Lehôtka, Kopernica, Gajdošovo a Michálka. Celková plocha uvedených mokradí je takmer 197 000 m2.

Druhým hlavným cieľom je osveta. Chceme dosiahnuť, aby odborná aj laická verejnosť vnímala dôležitosť mokradí v zápase s klimatickou zmenou a jej účinkami a aby si mladá generácia osvojila pozitívny postoj k týmto významným ekosystémom. Dosiahnuť to chceme pomocou výchovno-vzdelávacích procesov, praktickými ukážkami školskej mokrade v areáli školy na Štiavnických Baniach, využitím 3D modelov krajiny s mokraďou Michálka s realizovanými vodozádržnými opatreniami a taktiež demonštráciou praktickej aplikácie zadržiavania dažďových vôd v Trnave.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

INFO O NÓRSKYCH GRANTOCH:
Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR

Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Projektové aktivity:

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.