O škole

O škole

Základná škola s materskou sa nachádza v srdci Štiavnických vrchov, v obci Štiavnické Bane. Nesie názov po významnom rodákovi Maximiliánovi Hellovi. Naša základná škola je prvou základnou školou na svete, na ktorej sa vyučuje povinný predmet Sokoliarstvo. Vzdelávanie žiakov je zamerané aj na vzdelávanie v témach klimatickej zmeny, reálneho vnímania prírodného prostredia. Vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Výchova žiakov sa orientuje na lesnícke vzdelanie úzko prepojené s porozumením a ochranou prírody. Okrem základného vzdelania poskytujeme našim žiakom aj prvý naozajstný styk so samotnou prírodou. Sokoliarstvo nevzdeláva našich žiakov len o prastarej forme lovu pomocou vycvičených dravcov, ale učí ich o zodpovednosti, vzájomnom rešpekte, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Prírodný park Aves, ktorý je súčasťou školy svojou rozmanitosťou záhrad a zvierat sú skvelé učebné pomôcky počas hodín prírodovedného charakteru, ale aj iných vyučovacích hodín. Na škole chováme nádherné pernaté dravce, sovy, kajmany okuliarnaté - krokodíly, exotické vtáctvo, leguána zeleného, opice—tamaríny pinčie, nádherné ryby a.... Vďaka nim naši žiaci pochopia evolúciu a rozmanitosť biotopov z ktorých pochádzajú.
Vyučovacie hodiny sú obohatené aj o chov koní a jazdectvo, kde sa deti učia starostlivosti o koňa a základné prvky jazdenia. Základné predmety voči našim netradičným predmetom nepovažujeme za druhoradé. Práve naopak, prikladáme im rovnakú vážnosť, preto na škole sú posilnené hodiny anglického jazyka so zahraničnými lektormi. Máme špičkových učiteľov na slovenský jazyk, matematiku, biológiu, geografiu, dejepis, fyziku, chémiu, telesnej výchovy a nezabúdame ani na tradičné hodnoty, ktoré žiakom sprostredkujeme prostredníctvom občianskej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, etiky a náboženstva. I zručnosť a pracovitosť sa u detí podnecuje cez predmet technická výchova, čo je zahrňuje aj potreby okolo starostlivosti zvierat. Všetko na seba nadväzuje.
Keďže sme zameraní na prírodu okolo nás, tak nám nie je ľahostajná naša planéta. Zapájame sa do projektov, ktoré riešia klimatické zmeny na Zemi a otvárame oči našim žiakom, ale aj žiakom z iných škôl v rámci školských exkurzii, že to čo sa deje vo svete sa bytostne týka aj nás.
Základom vzdelávania našich žiakov je výchova k slušnosti, tolerancii a zodpovednosti.

Maximilián Rudolf Hell

Narodil sa v 15.5.1720 v Štiavnických Baniach. Tu získal základné vzdelanie, potom pokračoval na gymnázium v Banskej Bystrici. Po skončení gymnázia požiadal o prijatie do jezuitského rádu a v roku 1738 nastúpil do 2 ročného noviciátu. V roku 1740 zložil rehoľné sľuby a na jeseň odišiel študovať do Viedne filozofiu, históriu a teológiu. Počas štúdia sa zaoberal najmä astronómiou a banským meračstvom. Od roku 1745 pôsobil na jezuitskom gymnázium v Levoči ako profesor zemepisu, dejepisu, gréčtiny a latinčiny. V roku 1750 bol vysvätený za kňaza a po vysviacke bol vyslaný učiť na gymnázium v Banskej Bystrici a na univerzitu v Trnave. V roku 1752 skončil štúdiá vo Viedni, kde získal titul doktor filozofie a odišiel do Kluže, kde prednášal matematiku, fyziku a astronómiu, ale vybudoval tam aj hvezdáreň. V roku 1755 bol poverený spravovať ako riaditeľ Ríšske observatórium vo Viedni, kde pôsobil až do svojej smrti. Zaslúžil sa aj o vybudovanie hvezdární v Trnave, Jágri a Budíne. Najväčší objav v jeho živote bolo pozorovanie prechodu Venuše slnečným diskom. Prechod pozoroval v roku 1761 vo Viedni a už vtedy vyvrátil, že Venuša nemá mesiac. Preto v roku 1768 uskutočnil expedíciu za polárny kruh na ostrov Vardo, aby mohol pozorovať prechod po druhý krát. Po tejto expedícii získal celosvetové uznanie za presné vypočítanie slnečnej paralaxy. Určil aj presnú vzdialenosť Zeme od Slnka, ďalej bol priekopníkom vo výskume polárnej žiari, magnetického poľa Zeme a venoval sa aj štúdiu o prírodných podmienkach Nórska, Fínska, Severného mora. Vyhotovil aj mapy Mesiaca, ktorú využívali astronómovia 20. storočia. Za jeho výskum a vedeckú prácu mu bol udelený Rád anglickej vlády a vydal mnoho vedeckých publikácií. Na jeho počesť a celoživotné dielo pomenovali po ňom kráter na Mesiaci a planétku Maxhell. Zomrel 14. 4. 1792 vo Viedni.

O obci

Obec vznikla v druhej polovici 20. storočia zlúčením viacerých banských osád: z Piargu (skladajúci sa zo Siglinbergu a Vindšachty) a Hornej Rovne. K jej vzniku v prvom rade prispel rozvoj baníctva. V časoch tureckého nebezpečenstva v 17.st. sa na jej ochranu vybudoval rozsiahly opevňovací systém. Sigelsberg a Vindšachta ako pôvodné celky, z ktorých vznikli Štiavnické Bane, boli nepochybne prioritnými strediskami baníctva s celoeurópskym významom. O rozvoj baníctva v tejto oblasti sa zapríčinili vynálezy, ktoré ovplyvnili baníctvo po celom svete. Prvým prvenstvom vo svete bolo použitie pušného strelného prachu 8.2.1627 na rozpojovanie hornín v Bieber štôlni, ktorú nazývali Matka baní, pretože v tom období bola najbohatšia baňa v Európe. Ďalším veľkým pokrokom bolo vyriešenie problému zaplavených baní vďaka premyslenými mechanizmami—vodnočerpacacími strojmi z dielne Hellovcov. Vybudovali rafinovaný vodnoernergetický systém, ktorý spájal 60 tajchov a sústreďoval vodu ako zdroj energie na miesto, kde poháňal vodné kolesá, stupy, mlyny, hámre a zároveň odčerpávali vodu z baní. V 1735 bola tu založená škola na vyučovanie baníctva, na ktorej vyučoval Samuel Mikovíny. Táto škola bola predchodcom banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Na mieste sídla dnešného obecného úradu kedysi stála budova Banskej komory z prvej polovice 18. storočia. Oproti nej postavili budovu kartografie a banského meračstva, údajne bez použitia kovových prvkov. V roku 1648 postavili banskú erárnu nemocnicu, ktorú neskôr presťahovali do Banskej Štiavnice. V roku 1740 sa v Štiabnických Baniach vyťažilo okolo 600 kg zlata a 63 ton striebra, čo bol svetový rekord. V roku 1837 tu bola postavená továreň, ktorá prvá vo svete spustila výrobu spletených oceľových ťažných lán.
Tieto mnohé prvenstvá sa zapríčinili o to, že Štiavnické Bane sa dostali do povedomia. Teší nás aj to, že aj naša škola prispieva do zbierky prvenstiev našej obce tým, že sme prvá základná škola na svete, kde sa vyučuje sokoliarstvo, chov koní, poľovníctvo a lesníctvo a je aj prvou školou na Slovensku a Česku, na ktorej je vybudovaná vertikálna záhrada.
Význam Štiavnických Baní uznali v roku 1995, keď ich vláda Slovenskej republiky vyhlásila za pamiatkovú rezerváciu, s prihliadnutím na zápis Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Štiavnické Bane sú situované priamo srdci Štiavnických vrchov, ktoré sú vulkanickému pôvodu. Práve vďaka sopečnej činnosti tu vzniklo nerastné bohatstvo v podobe zlata a striebra. Hoci je tu banícka činnosť pozastavená, stále tu pretrváva atmosféra baníckeho mestečka v členitom teréne v blízkosti umelo vytvorených jazier - tajchov.


Klimatická zmena

Naša škola je zameraná na zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti klimatickej zmeny. Globálne otepľovanie ovplyvňuje prírodné ekosystémy, ktoré sa na rýchle zmeny nevedia rýchlo prispôsobiť, čo spôsobuje, že mnohé zanikajú. Následkom takejto zmeny sa prejavujú extrémne výkyvy počasia, rozširovaniu škodcov, patogénov, nedostatok vodných zdrojov, častejší výskyt extrémnych poveternostných javov a i.

„Prečo sa zaujímame o klimatickú zmenu? Lebo sa nás rovnako týka!“

Málo z nás si uvedomuje, že za vysušené prostredie môže to, že dažďovú vodu odvádzame do kanalizácie. Tým neumožňujeme dažďovej vode sa vsiaknuť a vypariť sa tam, kde spadne. Rastliny sú ideálnym prostriedkom na zachytávanie dažďovej vody a pritom vzniká rad ďalších osožných účinkov. Napríklad zvlhčujú naše ovzdušie a lepšie sa nám dýcha. Práve v presušenom ovzduší sa nachádza veľa prachových a alergénnych častíc, ktoré vdychujeme do pľúc a zhoršujeme svoj zdravotný stav. Rastliny nám pomáhajú recyklovať dážď svojim koreňovým systémom a vracať ho do ovzdušia. Preto na budove školy máme vybudovanú vertikálnu záhradu a v areáli školy pribúdajú ďalšie záhrady. Deti vďaka nim spoznávajú rastliny, ale aj kolobeh vody, ekosystém a efektívne využívanie dažďovej vody.

„Les potrebuje vodu. Voda potrebuje les. Človek potrebuje oboje!“

Tak ako my a ani žiadny živí organizmus nemôže fungovať bez vody. Zachytávanie dažďovej vody pomáha šetriť pitnú vodu a šetrí náklady na využívanie úžitkovej vody. Navyše dažďová vody neobsahuje chlór, je mäkšia a má ideálnu teplotu na polievanie rastlín. Čím je vegetácia zdravšia (lúky, lesy, záhrady, sady ...), tým je atraktívnejšia pre iné organizmy (napr. pre včely ako opeľovače) a náš život je o to kvalitnejší. Od nedostatku kvalitnej vody je krôčik od hladomoru, pretože sucho a extrémne výkyvy počasia majú devastačný vplyv na produkciu potravín. Od prírody sme závislejší viac, než si myslíme. Preto sa zaoberáme klimatickými zmenami a chceme naučiť deti, aby sa šetrne správali k prírode. Časť vedomostí deti sprostredkujú rodičom a motivujú správať sa k prírode zodpovednejšie. Možno sú posledná generácia ešte niečo napraviť.

Areál a cestovný ruch

V areáli školy nájdete Prírodný park Aves, ktorý je sprístupnený pre verejnosť denne v mesiacoch júl -august od 10:00 do 17:00. Expozícia dravých vtákov je obohatená aj o ukážku sokoliarstva a prácu s dravcami, ktorú Vám predvedú naši žiaci. Pozrieť si u nás môžete aj exotické vtáky – veľké papagáje s možnosťou nakŕmenia a plazy – kajmany okuliarnaté – krokodíly, leguán zelený, korytnačky zelenkavé, nádherné a v prírode ohrozené opice tamaríny pinčie, či sa môžete poprechádzať exkluzívnymi záhradami ako sú provensálska, japonská, bylinková a dažďová.
Zaujímavosťou je prvá exteriérová vertikálna záhrada na Slovensku – Záhrada do neba, ale aj tropický pavilón
„Vedomosti získané prostredníctvom zážitkov sú pevne zabudované, tvoria nezmazateľné spomienky.“
Školu navštevujú žiaci a študenti zo škôl nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia v rámci školských exkurzii a výletov. Ročne navštívi školu priemerne 4000 žiakov a študentov. Pre týchto návštevníkov máme pripravený nádherný a vzdelávací, interaktívny program vhodný pre všetky vekové kategórie detí a mládeže.
V letnej sezóne je škola otvorená pre návštevníkov denne počas mesiacov júl-august od 10:00 do 17:00, o 14:00 je pripravená nádherná ukážka sokoliarskeho výcviku a lovu. Vstup je voľný.
Návštevníkov sprevádzajú naši šikovní a nesmierne vzdelaní žiaci prvého aj druhého stupňa, čo je pre žiakov škola života.
Pre organizované skupiny mimo tohto termínu nás môžete kontaktovať.
Školu navštívi počas leta priemerne 4500 turistov ročne.

Projekty

Vlastný záchranný program na záchranu kriticky ohrozeného dravca sokola rároha (Falco cherrug) s následným vypúšťaním do voľnej prírody s podporou voľne žijúcich sokolov rárohov.
Záchranný program na záchranu Orliaka bielokrídleho (Haliaeetus pelagicus) koordinovaný ZOO Moskva a v spolupráci so ZOO Košice
Záchranný program na záchranu Orliaka bielohlavého (Haliaeetus leucocephalus) v spolupráci so ZOO Liberec
Záchranný program na záchranu Tamarína pinčieho (Saguinus oedipus) v spolupráci so ZOO Košice

Odchovný vlastný program Orla stepného (Aquila rapax nipalensis)
Odchovný vlastný program Kaňúra okrúhlochvostého (Parabuteo unicinctus)
Odchovný vlastný program Výra skalného (Bubo bubo)
Odchovný vlastný program Plamienky driemavej (Tyto alba)

Sokoliarsky workshop pre vzdelávanie zamestnancov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre potreby biologickej ochrany letísk.

Modrá škola v Štiavnických Baniach je zameraný na tému „Prispôsobenie sa zmeny klímy - prevencia povodí a sucha“ . Našim projektom chceme poukázať na nehospodárne nakladanie s dažďovými vodami v území a na povodňové riziká pri odvádzaní dažďových vôd verejnou kanalizáciou, na príčiny vzniku zmeny klímy a nerovnováhu vodného cyklu. Zrealizovala sa výstavba vertikálnej záhrady (pozri str. 4), dva jazierka, provensálska, japonská, bylinká záhrada a rozárium s vlastným zavlažovacím systémom, vybudovanie systému pre odvedenie dažďovej vody zo striech do jazierok a výsadba zelene. Projekt bol prezentovaní v nórskom mestečku Vardo v dňoch 6.6.—9.6.2016, kde žiačky z 8. ročníka predstavili naše Slovensko, poskytli informácie o svojej škole, o vyučovacom systéme školy, ale i výsledky úspešného projektu. Súčasťou bolo pozvanie na návštevu Slovenska, základnej školy v termíne od 19.9 – 22.9.2016. Pedagógov, ale i žiakov zaujímala hlavne družobná škola vo Vardo (Vardø Videregående Skole), kde spoznali ich vzdelávací systém, ktorý je odlišný od nášho. Mestečko Vardo nebolo vybraté náhodne, práve tam Maximilán Hell urobil svoj prelomový objav, kde vypočítal vzdialenosť Zeme od Slnka.

Naše ciele

· Zabezpečiť vzdelávanie sokoliarstva a skúsenosti so sokoliarstvom pre všetkých, najmä pre našich žiakov a umožniť im priamu interakciu s dravcami a získanie odbornosti a skúseností pri uplatnení na trhu práce.
· Poskytnúť vzdelávanie a kvalifikáciu našich žiakov na profesionálnu kariéru v oblasti sokoliarstva.
· Rozvíjať našu školu a región prostredníctvom aktívnej účasti na environmentálnych a miestnych občianskych aktivít.
· Spájať sa s inými subjektmi zaoberajúcimi sa sokoliarstvom a klimatickými zmenami na medzinárodnej úrovni.
· Zapájať našich študentov do špeciálnych sokoliarskych, jazdeckých aktivít a podujatiach ako aj klimatických podujatiach.

„Možno sa deti nebudú venovať po škole sokoliarstvu, ale to čo sa naučia, využijú neskôr v práci či v osobnom živote. Vytrvalosť, trpezlivosť, zodpovednosť, tolerancia a komunikácia s ľudmi, nebudú sa hanbiť a budú vedieť odpovedať na otázky. Hoci sa to nezdá, ale to ich sokoliarstvo učí.“
„Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ budú dravce lietať na modrej oblohe, sokoliarstvo bude žiť ďalej, pretože táto láska je večná.“

EN About

The Primary & Secondary School of Maximilián Hell is situated in the heart of Štiavnické vrchy , directly under the Sitno Hill ( 1 009 m ) which is mentioned in many legends. The school is named after the world – famous astronomer and scientist Maximilián Hell who was born in this village, Štiavnické Bane. The school is founded by the Municipal Council of Štiavnické Bane.

The school is the only primary & secondary school in the world where the subject Falconry is taught as a part of the regular curriculum. Our school is an ordinary primary & secondary school with classrooms, dining room, school club, nursery and the after-school club. Pupils of the school regularly take part in the presentations of our school not only in Slovakia but also abroad – they have visited Belgium, Great Britain, Italy, Czech Republic, Hungary, Poland, Austria, Croatia and presented falconry training and displays for general public. Our young falconers have presented Slovak Republic many times – exhibitions of tourist industry, celebrations of the accession to the European Union, visits of significant guests, e. g. Norwegian and Swedish kings and numerous meetings with the President of Slovak Republic.

The school area consists of three buildings. It is extensive, although a bit out – of – date. In the last few years we managed to reconstruct all restrooms, our gym, school interior and windows. We have interactive boards in all classrooms. For the public there is the Falconry Educational Pathway with birds of prey and owls directly in the school premises. We have small horse stables as well so our students can interact with horses on daily basis and learn basics of Horse Care on a decent level.

Our mission:

 • to make falconry education and falconry experience accessible to all and especially to our students
 • to empower our students through their direct interaction with birds of prey and their responsibilities
  and our expectations
 • to include our students in specialized falconry activities and falconry displays on regular basis
 • to provide falconry education and qualification to our students with prospects of professional falconry
  career for them
 • to develop our school and our region through the active participation on environmental and local civic
  activities
 • to get connected with other subjects dealing with falconry on an international level

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.