Materská škola


O Materskej škole

Nie je len rozvíjať vedomosti detí a pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie ale aj formovať ich postoje, kooperovať v skupine - správať sa podľa spoločenských pravidiel a noriem.
Vytvárať podmienky na získanie poznatkov , na ktoré budú deti nadväzovať v primárnom vzdelávaní. Nové poznatky sprostredkovávať prostredníctvom hry , praktickou činnosťou detí, zážitkovým učením.
Naším zámerom je aktivizovať rodičov do diania v materskej škole, čo najlepšie vyhovieť ich požiadavkám . Prezentovať činnosť pred miestnou komunitou a zapájať sa do diania v obci.
Materská škola je zameraná na rozvíjanie elementárnych a praktických zručností detí s formovaním pohľadu na prírodu a vzťahu k prírode.

Charakteristika školy

ZŠ s MŠ je v právny subjekt od roku 2002, ktorého zriaďovateľom je obec Štiavnické Bane. Riaditeľom právneho subjektu je Mgr. Pavel Michal . Materská škola je dva a pol triedna.. Navštevujú je deti z danej obce a zo spádových obcí - Dekýš, Vysoká, Horná Roveň,Počúvadlo. Z racionalizačných opatrení bola presťahovaná do priestorov ZŠ. Materská škola disponuje s dvoma triedami s celodennou starostlivosťou a jednou triedou s poldennou starostlivosťou ( učebňa, herňa ), sociálnym príslušenstvom, prezliekárňami a spálňami s pevným lôžkom. Má novo vybudovaný areál školskej záhrady, ktorý využívame v rámci uskutočňovania edukačných aktivít, pohybových hier, športov a relaxačných činností.
V odpoludňajších hodinách využívajú areál rodičia a deti miestnej komunity. MŠ inklinuje k rodinnému typu výchovy. Sme otvorenou materskou školou, ktorá dáva priestor rodičom zapájať sa a ovplyvňovať dianie v materskej škole.

Materská škola sa zameriava na upevňovanie zdravého životného štýlu detí a rodičov. Základným pilierom je utvárať základy environmentálneho cítenia, ochrany zdravia. Učením v prírode, výletmi a exkurziami, experimentovaním budú deti získavať poznatky z okruhu – Príroda a následne uplatňovať v praktických činnostiach nadobudnuté zručnosti(Zber rastlín a lisovaním vytvárať herbár, odpoludňajší oddych pod stromami v prírode.... ) V tomto školskom roku sme projekt rozšírili o oblasť prevencie a ochrany zdravia o projekt Evička nám ochorela, v ktorom deti teoretické poznatky aplikujú v praktických činnostiach. Prostredníctvom plnenia jednotlivých úloh, do projektu budú angažovaní aj rodičia. V tomto šk. roku ZŠ otvorila nový vyučovací predmet - lesníctvo.. Pri základnej škole je zriadený krúžok mladých sokoliarov, ktorý svoju činnosť prezentuje v rámci celoslovenských a zahraničných súťaží. Deti predprimárneho vzdelávania majú možnosť pozorovať výcvik dravcov, starostlivosť o ne , prikrmovanie. Taktiež starostlivosťou o koníky nadobudnúť vzťah a zodpovednosťk živej prírode. Profilácia materskej školy bude orientovaná na získavanie jednoduchých zručností detí v starostlivosti o koníky, vtáky, spoznávanie dravcov, ich spôsob života, ochrany prírody. Špecifikum je vzájomná prepojenosť MŠ na ZŠ, ktorá bude následne na získané vedomosti a zručnosti naväzovať a súčasne ich rozvíjať.
Základy environmentálnej výchovy, ochrany prírody, starostlivosť o ňu nám bezprostredne umožňuje daná lokalita, v ktorej sa nachádzame. Špecifické úlohy budú deti plniť projektom – Kamarát les.

krúžkovú činnosť ( krúžok AJ, výtvarný krúžok,jazdecký krúžok, sokoliarsky krúžok )

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.