Oznámenie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2024-2025

Zástupkyňa Materskej školy v zmysle § 59 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024-2025.
Miesto a termín podávania žiadostí :
V termíne od 1.5.2024 do 31.5.2024 elektronicky na stránke školy alebo priamo v materskej škole. V prípade nejakých otázok kontaktujte zástupkyňu MŠ na t.č. +421911902582

Forma zápisu :

Zákonný zástupca podá Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní. Dokument je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo stiahnuť na webovej stránke školy.
Rodič môže žiadosť doručiť:
• Osobne
• Poštou
• Prostredníctvom elektronického podania

Deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska) a rodič novú žiadosť nepodáva. Je povinný len doplniť uvedené súhlasy.
KRITÉRIA PRIJÍMANIA
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:
• deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a následne
• deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré
Ostatné podmienky a kritéria prijímania detí do MŠ
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca spolu so žiadosťou prikladá vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijate detí do materskej školy, zástupkyňa MŠ pri prijímaní uprednostní detí:
• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska (spádová materská škola);
• ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
• ktoré dovŕšili štvrtý rok veku do 31. augusta 2024
• súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú a majú osvojené základné samoobslužné a hygienické návyky
• Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, majú osvojené základné hygienické návyky a ak je voľná kapacita v MŠ.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.6.2024 osobne alebo poštou

Na všetky deti, ktoré k nám prídu sa veľmi tešíme!

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.