KlimaEdu Centrum / ClimaEdu Centre

Projekt KlimaEdu Centrum/ ClimaEdu Centre získal grant z Nórska vo výške 47500 € s výškou spolufinancovania v sume 2500€.
Cieľ projektu: Vybudovanie predvádzacích priestory so zberným jazierkom, vybavenie areálu exteriérovým vzdelávacím vybavením, vybavením pre laboratórne práce v exteriéri, vybudovanie nového jazierka, vysadenie zelene a vytvorenie vzdelávacích materiálov a program voľne dostupných nie len pre partnera projektu ale aj pre iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie.
Trvanie projektu: 20.5.2022 - 30.4.2024
Názov programovej oblasti: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
Výstup projektu: Zvýšená odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať na zmenu klímy v rámci cieľových území
Výsledky projektu: Aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní dopadov zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy realizované školou

Informácie o projekte:
Klimatické zmeny sú globálnym problémom. Ako však vieme, že klimatické zmeny prebiehajú? Globálne otepľovanie, topenie ľadovcov a extrémne zmeny počasia sú len niektoré z nepriaznivých účinkov klimatických zmien. Opatrenia mnohých krajín na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy, ako sú programové dohody a vedecký výskum poukazujúci na globálne otepľovanie, sú jasné. Samotná existencia Parížskej dohody dokazuje, že zmena klímy je niečo, čo sa týka nás všetkých. Na zmiernenie alebo prispôsobenie sa zmene klímy musíme zvýšiť povedomie o tom, čo ju spôsobuje. V súčasnosti je veľa informácií o zmene klímy, chýba však praktická integrácia do vzdelávania. Realizáciou tohto projektu poskytneme žiakom základných škôl praktické štúdium klimatických zmien. Naším cieľom je umožniť im podieľať sa nielen na zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy, ale aj na skúmaní jej negatívnych dopadov. Úzka spolupráca s partnerskou krajinou z Nórska, ktorá bude pozostávať zo zberu dát cez počítač MOLAB, nám pomôže pochopiť, že klimatické zmeny sa nedejú len u nás, ale aj na celom svete. Porovnaním jednotlivých výsledkov budeme vedieť určiť, ako sa klíma mení, prípadne predpovedať jej ďalšiu zmenu. Uchádzačom bude vypracovaný učebný plán, vďaka ktorému bude možné začleniť moderné prvky vyučovania do samotného vyučovacieho procesu. Začlenením týchto moderných prvkov do výučby zabezpečujeme nielen záujem o túto tému, ale poskytujeme aj možnosť zážitkového učenia, ktoré je jednou z najefektívnejších foriem učenia. Náš projekt sa preto zameriava na teoretické aj praktické opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej. Jedným z tvrdých opatrení projektu je vybudovanie vzdelávacieho centra KlimaEdu, ktoré bude slúžiť na zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách a ich dôsledkoch, ako aj opatreniach na prevenciu alebo zmiernenie klimatických zmien. KlimaEdu Centrum bude poskytovať praktický výcvik pre žiakov a návštevníkov základných škôl v oblasti klimatických zmien a bude slúžiť aj na prezentáciu dôsledkov klimatických zmien. Učitelia prostredníctvom novovytvorených učebných materiálov o klimatických zmenách a ich dôsledkoch poskytnú žiakom komplexné poznatky, ktoré budú môcť uplatniť vo svojom živote a prispejú k zvýšeniu povedomia o potrebe ochrany klímy a životného prostredia. Druhým tvrdým opatrením bude vybudovanie nového jazierka s dažďovou vodou, ktoré zabezpečí cirkuláciu vody v prírode. Jeho súčasťou bude aj vybudovanie nádrže na dažďovú vodu, ktorá bude slúžiť žiakom a samozrejme aj širokej verejnosti na praktické vyučovanie dôsledkov klimatických zmien. Naša škola už pôsobí ako podporná a poradenská organizácia, ktorá má už vybudovaných niekoľko opatrení v oblasti zmeny klímy. Chýba nám však ukážka praktického dolovania dát na rozšírenie nášho záberu. Vďaka novovybudovanému centru KlimaEdu môžeme rozširovať nielen naše vedomosti a vedomosti našich detí, ale aj naše zručnosti, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o klimatických zmenách.

**Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

  • Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.**

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku navštívte stránku: www.norwaygrants.sk

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.-

The project KlimaEdu Centrum/ ClimaEdu Centre received a grant from Norway of €47,500 with co-financing €2,500.
Project goal: Building demonstration areas with a collection pond, equipping the space with outdoor educational equipment, equipment for outdoor laboratory work, building a new pond, planting greenery and creating educational materials and a program freely available not only for the project partner but also for others educational institutions.
Duration of the project: 20.5.2022 - 30.4.2024
Name of program area: Mitigation and adaptation to climate change
Project output: Increased resistance to climate change and the ability to respond to climate change within the target areas
Project results: Activities to raise awareness about mitigating the impacts of climate change and adaptation to climate change implemented by the school

Informations about the project:
Climate change is a global problem. But how do we know that climate change is happening? Global warming, glacier melting and extreme weather changes are just some of the adverse effects of climate change. Measures by many countries to mitigate the effects of climate change, such as program agreements and scientific research showing global warming, are clear. The very existence of the Paris Agreement proves that climate change is something that affects us all. To mitigate or adapt to climate change, we need to raise awareness of what is causing it. There is now much information on climate change, but there is a lack of practical integration into education. By implementing this project, we will provide elementary school students with a practical study of climate change. We aim to allow them to participate not only in mitigating the effects of climate change, but also in studying its negative effects. Close cooperation with a partner country from Norway, which will consist of collecting data via a MOLAB computer, will help us understand that climate change is not only happening here, but also around the world. By comparing individual results, we will be able to determine how the climate changes, or predict its next change. A curriculum will be elaborated by the Applicant, thanks to which it will be possible to integrate modern elements of teaching into the teaching process itself. By incorporating these modern elements into teaching, we not only ensure interest in this topic, but also provide an opportunity for experiential learning, which is one of the most effective forms of learning. Our project therefore focuses on both theoretical and practical measures to mitigate and adapt to climate change. One of the hard measures of the project is the construction of the ClimaEd Education Center, which will serve to raise awareness of the climate change and its consequences, as well as measures to prevent or mitigate climate change. The ClimaEdu Center will provide practical training for climate change students and primary school visitors and will also serve to present the consequences of climate change. Teachers, through newly created teaching materials on climate change and its implications, will provide students with comprehensive knowledge that they will be able to apply in their lives and contribute to raising awareness of the need for climate and environmental protection. The second hard measure will be the construction of a new pond with rainwater, which will ensure the circulation of water in nature. It will also include the construction of a rainwater reservoir to serve students and, of course, the general public for the practical teaching of the consequences of climate change. Our school already acts as a support and counseling organization that has already built several climate change measures. However, we lack a demonstration of practical data mining to broaden our scope. Thanks to the newly built ClimaEd Center, we can expand not only our knowledge and the knowledge of our children, but also our skills to help raise awareness of climate change.

**The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with
beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through
the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The
priorities for this period are:

  • Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
  • Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  • Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  • Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
  • Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.**

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Ich používaním súhlasíte s použitím súborov cookie.